Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd als ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

RSIN: 002611107

Adresgegevens: Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht, tel. 030-2316970, e-mail info@remonstranten.org, www.remonstranten.nl

Doelstelling:  De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting; getuigenis en dienst.

Bestuur: Het bestuur van de Remonstranten (Commissie tot de Zaken) bestaat uit predikanten, leden en vrienden en heeft tenminste negen leden. De leden van de Commissie tot de Zaken doen dit werk onbezoldigd. De predikanten verrichten deze taak uit hoofde van hun functie in dienst van de kerk. Ook alle leden van commissies, taakgroepen en werkgroepen van de kerk verrichten hun werk zonder financiële beloning.

Beleidsplan 2017-2020: Notitie Voorgenomen beleid 2017 – 2020, aangenomen op de Algemene Vergadering van 2 juni 2017

Jaarverslag 2018: Jaarverslag 2018, aangenomen op de AV van juni 2019

Beloningenbeleid: Beloning van medewerkers op het landelijk bureau Remonstranten in Utrecht geschiedt volgens de ‘Regeling arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers van de PKN ’. Predikanten in dienst van de kerk hebben hun eigen Traktements- en uitvoeringsregeling 2019.

Financiële verantwoording 2018, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering in juni 2019

Begroting 2019, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 15 juni 2019

In schema:

REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BegrootWerkelijkWerkelijk
201920182017
BATEN
Quotum Algemene Dienst211.000223.852229.844
Collecten1.5001.4981.997
Giften en legaten010.1661.468
Opbrengst beleggingen21.85024.775-21.514
Opbrengst drukwerk5.0007.16010.379
Opbrengst AdRem57.00058.83966.473
Overige opbrengsten02.599.9100
Totaal baten296.3502.926.200288.647
LASTEN
Algemene Dienst en Thesaurie398.375398.439396.666
Seminarium56.00070.56228.805
Kosten drukwerk13.0007.35111.120
Kosten AdRem95.60092.657100.280
Bijdragen aan instellingen10.00013.20612.660
Overige kosten218.250138.63122.644
Subsidie quotum00196.362
Overige projectkosten301.120226.130168.520
Totaal lasten1.092.345946.976937.057
Baten minus lasten-795.9951.979.224-648.410
Koersresultaatpm-266.164386.337
Resultaat voor resultaatverdeling-795.9951.713.060-262.073

Instelling Geloof en Samenleving

Het vervullen van diensten aan de naaste is een van de opdrachten van de Remonstrantse Broederschap. Ter ondersteuning van dit diaconale werk heeft de Remonstrantse Broederschap de Instelling Geloof en Samenleving ingesteld. De Instelling verleent namens de lokale gemeenten en de kerk financiële steun aan projecten op het terrein van diaconaat, zending, vrede en duurzame ontwikkeling.

RSIN: 824143668

Adresgegevens: zie boven bij Remonstrantse Broederschap. De Instelling Geloof en Samenleving heeft een eigen website.

Bestuur: De Instelling Geloof en Samenleving heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste zeven personen. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Beleidsplan: Het beleidsplan van de Instelling Geloof en Samenleving is voorgelegd aan Algemene Vergadering op 4 juni 2015 en vastgesteld tijdens College van Overleg I op 14 november 2015.

Jaarverslag:  Het Jaarverslag 2018 van Geloof en Samenleving  is op 15  juni 2019 vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Remonstranten

Financiële verantwoording 2018, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering  in juni 2019

Begroting 2019, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 15  juni 2019

In schema:

Instelling Geloof en Samenleving
ANBI publicatie per 30-06-2019
BegrotingWerkelijkWerkelijk
201920182017
BATEN
Algemene baten3.5705.98814.432
3.5705.98814.432
Subsidies inzake diaconaal werker16.00000
Actie Fondswerving55.00057.52747.383
Proj. Klimaatverbetering100058
Proj. Vluchtelingenwerk1.000600805
Bevrodering vrede1.0002351.007
Overige begunstigde organisaties1.0001.2851.533
Totaal baten77.67065.63565.218
LASTEN
Algemene kosten12.67010.31112.564
Diaconaal werker23.0005670
Proj. Klimaatverbetering2.5005.0000
Proj. Vluchtelingenwerk30.00034.00053.000
Proj. Bevordering Vrede5.0005.2351.007
Diaconale stimulering2.50000
Participatiebijdrage Zendingsraad500500500
Lopende verplichtingen projecten050012.500
Overige begunstigde organisaties1.5003.8571.533
Totaal lasten77.67059.97081.104
Resultaat05.665-15.886

Remonstrants Seminarium

Ten dienste van het onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie heeft de Remonstrantse Broederschap sinds 1634 een seminarium, dat in het bijzonder de taak heeft de wetenschappelijke en beroepsvoorbereidende opleiding van toekomstige predikanten van de Remonstrantse Broederschap en het postacademisch onderwijs aan predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Sinds 2013 is dit seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

RSIN: 824143735

Adresgegevens: Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Bestuur: Het Seminarium wordt bestuurd door het College van Curatoren dat voor zijn bestuur verantwoording is schuldig is aan de Algemene Vergadering. De leden van het College van Curatoren worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Beleidsplan: in het instituutsplan 2016-2021 is het beleid verwoord, gedeeld op de Algemene Vergadering in juni 2016

Jaarverslag: Het jaarverslag 2018 is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 15 juni 2019

Financiële verantwoording 2018, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering in juni 2019

Begroting 2019, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 15 juni 2019

In schema:

SEMINARIUM REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP
BegrotingWerkelijkWerkelijk
201920182017
Baten
Rijkssubsidie0100.000133.500
Collegegeld8.5004.6350
8.500104.635133.500
Lasten
Personeelskosten via salarissen47.500150.584145.143
Overige personeelskosten09.6859.934
Ontvangen ziekengeld00-10.184
Overige kosten16.50014.76617.070
Nascholing predikanten500162342
64.500175.197162.305
RESULTAAT-56.000-70.562-28.805

 

Remonstrantse gemeenten

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar

tel: 072 5112307 – e-mail:

RSIN 809613001

 

Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn

Samuel Aardewerksteeg 11, 2406 DZ Alphen aan den Rijn

tel: 06-23858337  – e-mail:

RSIN 808291385

 

Remonstrantse Gemeente Amersfoort

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

tel: 033-4617858 –  e-mail: johanneskerk@live.nl

RSIN: 824143747

 

Remonstrantse Gemeente Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam

tel: 020 6714277 – e-mail: adminstratie@vrijburg.nl

RSIN: 854927207

 

Remonstrantse Diaconie Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam

tel: 020 6714277 – e-mail: administratie@vrijburg.nl

RSIN: 824143929

 

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn

tel: 055 5212720 – info@regentessekerk.nl

RSIN: 803080670

 

Remonstrantse Jongeren Gemeente Arminius

Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht

tel: 030-2316970 –   e-mail:  jonge.remonstranten@remonstranten.org

RSIN: 824144193

 

Remonstrantse Gemeente Arnhem

Kastanjelaan 22 E, 6828 GL Arnhem

tel: 026-4436479 – e-mail: info@parkstraatgemeente.nl

RSIN: 824144259

 

Vrijzinnig Protestantse Gemeente Boskoop

Burg. Colijnstraat 24, 2771 GD Boskoop

tel: 0172 210942 – secretaris@vpgboskoop.nl

RSIN: 804107087

 

Remonstrantse Gemeente Delft – opgeheven

Oude Delft 102, 2611 CE Delft

tel: 015- 2123302 – info@remonstrantendelft.nl

RSIN: 003348106

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Deventer

Brink 89

7411 BX Deventer

e-mail: info@hetpenninckshuis.nl

RSIN: 802371978

 

Remonstrantse Gemeente Doesburg

Gasthuisstraat 41

6981 CP Doesburg

e-mail: jannyharmsen@hetnet.nl

RSIN: 808501057

 

Remonstrantse Gemeente Dordrecht

Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht

tel: 078-6138835 – e-mail: remonstranten.dordt@gmail.com

RSIN: 001958264

 

Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Dommelhoefstraat 1a, 5613 EL Eindhoven

tel: 040-2442393

RSIN: 804202230

 

Remonstrantse Gemeente Gouda

Elisabethhoeve 29, 2804 HM Gouda

tel: 0182-530568 – e-mail: info@federatiegouda.nl

RSIN: 824145318

 

Remonstrantse Gemeente ‘s-Gravenhage

Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ ‘s-Gravenhage

tel: 070-3250779 – e-mail: remondenhaag@hetnet.nl

RSIN: 002870447

 

Remonstrantse Gemeente Groningen

Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen

tel: 050-3130771 – e-mail: remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl

RSIN: 002656590

 

Remonstrantse Gemeente Haarlem

Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem

tel: 023-5314786

RSIN: 001013245

 

Remonstrantse Gemeente Hilversum

‘s-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

tel: 035-6211465 – e-mail: info@dekapel.nu

RSIN: 810004719

 

Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

Kapteynlaan 23, 7904 EJ Hoogeveen

tel: 0528-266631

RSIN: 002638162

 

Remonstrantse Gemeente Hoorn

Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

tel: 0229-214743 – e-mail: info@foreestenhuis.nl

RSIN: 002862244

 

Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden

e-mail: info@remonstrantenleeuwarden.nl

RSIN: 824145513

 

Remonstrantse Gemeente Leiden

Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden

tel: 071-5123392 – e-mail: doreleiden@planet.nl

RSIN: 811584859

 

Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen

Emmastraat 10, 7241 EJ Lochem

tel: 0573-254132 – e-mail: rstranta@live.nl

RSIN: 824145690

 

Remonstrantse Gemeente Meppel

Vledderstraat 20, 7941 LC Meppel

tel: 0522-262796 – e-mail: doremeppel@gmail.com

RSIN: 002642013

 

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Bellamypark 7, 4381 CG  Vlissingen

tel: 0118-474712 – e-mail: secr.rgmz@gmail.com

RSIN: 807019215

 

Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum

Koningslaan 2B, 1405 GL Bussum

tel: 035-6782592 – e-mail: secretariaat.remkerknb@gmail.com

RSIN: 801661961

 

Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop

Dorpsstraat 131, 2421 AX Nieuwkoop

e-mail: remonstranten.nieuwkoop@gmail.com

RSIN: 003730943

 

Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

tel: 024-3220451 – e-mail: info@dorenijmegen.nl

RSIN: 824146384

 

Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek

tel: 026-3340693 – e-mail: secretaris@kerkoost.org

RSIN: 002622609

 

Remonstrantse Gemeente Oude Wetering

Kerkstraat 40-41, 2377 AT Oude Wetering

tel: 071-3313772 – e-mail: mtenkatedam@gmail.com

RSIN: 805082475

 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

tel: 010-4360543 – e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

RSIN: 002537783

 

Remonstrantse Gemeente Schoonhoven

Kruispoortstraat 8, 2871 DK Schoonhoven

tel: 0180-665300 – e-mail: c.de.langen@kpnplanet.nl

RSIN: 824146384

 

Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk

Voorstraat 35, 3245 BG Sommelsdijk

tel: 06-20191889 – e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl

RSIN: 004426885

 

Remonstrantse Gemeente Twente

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

tel: 074-2918249

RSIN: 002637273

 

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

tel: 030-2340198 – e-mail: rgu@geertekerk.nl

RSIN: 002609976

 

Remonstrantse Gemeente Vlaardingen

Kethelweg 73 A, 3135 GC Vlaardingen

tel: 010-4354600

RSIN: 002413991

 

Remonstrantse Gemeente Waddinxveen

Julianalaan 3,  2741 JC Waddinxveen

RSIN: 002731538

 

Remonstrantse Gemeente Zwolle

Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle

e-mail: remonstrantenzwolle@gmail.com

RSIN: 805928170