Nieuwe remonstrant: Lesley Pellis

Nieuwe remonstrant: Lesley Pellis

Wie ben ik?

Mijn naam is Lesley Pellis, 67 jaar oud. Ik ben werkzaam in de rechterlijke macht. Daarnaast ben ik onder meer freelance onderzoeker/docent op het terrein van het internationaal privaatrecht. Op het internationaal privaatrecht ben ik ook gepromoveerd. Ik ben getrouwd met Lidwien en heb 2 kinderen.

Wat is mijn kerkelijke of religieuze historie?

Ik ben van oorsprong rooms-katholiek. In de jaren 50 was het gebruikelijk dat rooms-katholieke ouders hun kinderen lieten dopen en een rooms-katholieke opvoeding gaven. Mijn ouders hadden overigens niet veel op met het instituut kerk. Te veel regels, te veel uiterlijk vertoon.

Hoe ben ik bij de Remonstranten terecht gekomen?

Met de rooms-katholieke kerk heb ik altijd weinig gehad. Inderdaad te veel regels, te veel uiterlijk vertoon. En hoezo is de paus onfeilbaar als hij ambtshalve namens zijn kerk spreekt? Het is ook maar gewoon een mens. In de zoektocht naar geestelijke verdieping en spiritualiteit kwam ik, al surfend op het internet, uiteindelijk uit bij de Remonstranten. Die spraken mij het meeste aan. Met hen voelde ik mij het meest verwant.

Wat trekt mij aan in het gedachtengoed van de Remonstranten?

Dat laat zich het best samenvatten in de 5 V’s: vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Remonstranten hebben niet de neiging om basis van onwrikbare dogma’s en regels voor iedereen te bepalen hoe die moet denken en leven, maar geven individuele ruimte. Het doet er bijvoorbeeld niet toe of je, zoals dat hoort bij een aantal christelijk-orthodoxe kerken, op zondag twee keer naar de kerk gaat. En het doet er evenmin toe dat je, zoals de rooms-katholieke kerk dat wil, het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria onderschrijft. Waar het wel om gaat is dat je probeert daadwerkelijk uitvoering te geven aan de V’s als een soort van goddelijke opdracht. En daarbij mag iedereen een eigen godsbeeld hebben. Ook dat kenmerkt volgens mij de Remonstranten. En dat is ook wat ik verwacht te vinden bij de Remonstranten.

Wat gaat ervoor zorgen dat ik bij de Remonstranten blijf?

Vasthouden aan de V’s. Vasthouden aan de eigen koers. Empathie blijven tonen voor elk medemens, ongeacht bijvoorbeeld of het om vluchtelingen gaat of niet. Nieuwe dingen blijven uitproberen zoals bij de pinksterviering van 2020 op YouTube. Actieve(re) zorg dat ook jongeren bij het remonstrantse gedachtengoed worden betrokken. En bovenal: elk mens de ruimte blijven geven om zijn eigen godsbeeld te kunnen vormen, daarbij voortdurend aandacht vragend voor de 5 V’s.

Lesley Pellis
Landelijk vriend van de Remonstranten sinds februari 2018, woonachtig in Breda

Zie ook