Bijeenkomst over de 5 V’s: vrijheid tussen individu en gemeenschap

Bijeenkomst over de 5 V’s: vrijheid tussen individu en gemeenschap
Datum 17 september 2019
Tijd 20:00 uur
Locatie Eindhoven

In debat met Geert Jan Blanken aan de hand van Kierkegaard’s angst voor de vrijheid.

In het kader van de 5 v’s is er op 17 september in Eindhoven een debat over vrijheid. Remonstranten hechten aan vrijheid. Hun leuze: voor een vrij en verdraagzaam christendom. Hun geloof is veelal een individuele keuze. Veel remonstranten zijn dit ‘geworden’, en niet ‘van huis uit’. Er is echter binnen de remonstranten een zekere spanning tussen individuele geloofsvrijheid en het behoren tot een gemeenschap. Een spanning die ook onze samenleving als geheel kenmerkt.

In een tijd waarin mensen niet meer vanzelfsprekend lid zijn van een politieke partij, een kerk of geloofsgemeenschap of een sportclub, neemt deze spanning toe. Ongebonden vrijblijvendheid en slachtofferschap (de neiging om jezelf in onbegrepenheid en eenzaamheid af te zonderen) vormen een bedreiging voor de gemeenschapsvorming. Dat geldt in verhevigde mate voor gemeenschapsvorming op spiritueel vlak. De paradox waarin we leven is dat er een markt is voor spirituele werk-aan-jezelf boeken met het doel om ‘vrij’ te zijn om je individuele spiritualiteit te ontdekken, terwijl er steeds minder tijd en ruimte en wil is om in een open geloofsgemeenschap aan elkaar te groeien. Zou de angst voor de vrijheid (Kierkegaard) mensen beletten om zich open te stellen voor de ander? Om in contact met anderen te worden wie je ten diepste bent als antwoord op je kwetsbare bestaan en ten overstaan van God?

Een debat over 400 jaar remonstrantse geloofsvrijheid tussen individu en gemeenschap.

Geert Jan Blanken (1957) studeerde wijsgerig-historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was werkzaam in het HBO-onderwijs, het kerkelijk jeugdwerk en als communicatietrainer/adviseur. Op dit moment werkt hij als hij als hoofdredacteur televisie bij de Evangelische Omroep. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de psychologische aspecten van het Christelijk geloof, zoals die ruimschoots aan bod komen in het werk van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Over hem schreef Blanken artikelen voor Filosofie Magazine en publiceerde hij Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk, waarvan de derde druk in 2013 bij uitgeverij Ambo verscheen.

 

De vijf artikelen van de remonstranten anno 2019

Ter gelegenheid van ons vierhonderdjarig bestaan jarig hebben remonstranten vele festiviteiten gepland. Maar wij wilden ook iets bieden dat ons bepaalt bij waar wij nou anno 2019 voor staan. Het begon 400 jaar geleden met de vijf artikelen van de remonstranten. Hoe zouden die vandaag de dag luiden? Een aantal theologen voelde zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat.

Kernwaarden

De vijf V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Hun onderlinge samenhang moge duidelijk zijn. Remonstranten staan, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, pal voor vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Daarom voelen ze zich verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en van Gods schepping. Ze zijn vier eeuwen bij elkaar gebleven in gemeenten die elkaar onderling bemoedigen en sterken in onderlinge vriendschap. Ze willen die vriendschap graag uitdragen naar anderen toe. De kern van hun bestaan is na 400 jaar nog altijd een diep vertrouwen in datgene dat ons draagt en overstijgt. Daarom houden wij niet op te zoeken naar innerlijke vrede en nodigen wij een ieder die daarnaar verlangt van harte uit om met ons mee te zoeken.

Agenda