Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd als ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

RSIN: 002611107

Adresgegevens: Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht, tel. 030-2316970, e-mail info@remonstranten.org, www.remonstranten.nl

Doelstelling:  De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting; getuigenis en dienst.

Bestuur: Het bestuur van de Remonstranten (Commissie tot de Zaken) bestaat uit predikanten, leden en vrienden en heeft tenminste negen leden. De leden van de Commissie tot de Zaken doen dit werk onbezoldigd. De predikanten verrichten deze taak uit hoofde van hun functie in dienst van de kerk. Ook alle leden van commissies, taakgroepen en werkgroepen van de kerk verrichten hun werk zonder financiële beloning.

Beleidsplan: beleidsplan is vastgesteld op de Algemene Vergadering van  5 juni 2014  en bestreek een periode van twee jaar. In de Algemene Vergadering van 4 juni 2016 is besloten dat dit plan in het najaar van 2016 wordt geëvalueerd. Beleidsvoornemens zoals zijn afgesproken in Algemene Vergadering van 4 juni 2016 mbt. evaluatie zijn in  bijlage 2 – evaluatie beleidsplan te lezen.  Een nieuw beleidsplan zal pas op een volgende Algemene Vergadering worden vastgesteld. Dit hangt ook samen met de vacature algemene secretaris per 1 juli 2016. Tot dat moment zullen de beleidsvoornemens uit 2014 maatgevend zijn.

Beloningenbeleid Beloning van medewerkers op het landelijk bureau Remonstranten in Utrecht geschiedt volgens de ‘Regeling arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers van de PKN ’. Predikanten in dienst van de kerk hebben hun eigen ‘Traktements en uitvoeringsregeling 2015’.

Jaarverslag  2015 Remonstranten vastgesteld tijdens Algemene Vergadering 4 juni 2016

Financiële verantwoording 2015, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

Begroting 2016, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

In schema:

 

Remonstrantse Broederschap
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
WerkelijkBegrootWerkelijk
201620162015
BATEN
Quotum Algemene Dienst233.151250.000232.188
Collecten2.5282.2001.171
Giften en legaten12.1690667
Opbrengst beleggingen-9.9385.500-1.569
Opbrengst drukwerk12.52612.50011.752
Opbrengst AdRem57.02572.50064.327
Totaal baten307.461342.700308.536
LASTEN
Algemene Dienst en Thesaurie351.692387.300387.209
Seminarium37.24437.7008.258
Kosten drukwerk18.24812.50011.550
Kosten AdRem96.473102.15094.406
Bijdragen aan instellingen14.77514.00014.089
Overige kosten35.92933.90068.254
Subsidie quotum198.574230.000215.415
Overige projectkosten347.397360.700382.240
Totaal lasten1.100.3321.178.2501.181.421
Saldo baten minus lasten-792.871-835.550-872.885
Toevoegingen aan Reserves -4.991-5.000-5.001
Onttrekkingen aan Reserves 497.813535.400132.149
Resultaat exclusief koersresultaat-300.049-305.150-745.737
Koersresultaat240.698 390.678
Resultaat -59.351 -355.059
Resultaatverdeling
Resultaat van Algemene Reserve-85.359 -168.895
Resultaat naar/van Rendementsrek.Fonds Cos26.008 -186.164
-59.351 -355.059

 

 

Instelling Geloof en Samenleving

Het vervullen van diensten aan de naaste is een van de opdrachten van de Remonstrantse Broederschap. Ter ondersteuning van dit diaconale werk heeft de Remonstrantse Broederschap de Instelling Geloof en Samenleving ingesteld. De Instelling verleent namens de lokale gemeenten en de kerk financiële steun aan projecten op het terrein van diaconaat, zending, vrede en duurzame ontwikkeling.

RSIN: 824143668

Adresgegevens: zie boven bij Remonstrantse Broederschap. De Instelling Geloof en Samenleving heeft een eigen website.

Bestuur: De Instelling Geloof en Samenleving heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste zeven personen. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Beleidsplan: Het beleidsplan van de Instelling Geloof en Samenleving is voorgelegd aan Algemene Vergadering op 4 juni 2015 en vastgesteld tijdens College van Overleg I op 14 november 2015.

Jaarverslag 2016:  Het Jaarverslag 2016 GS wordt op 10 juni 2017 vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Remonstranten

Financiële verantwoording 2015, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering  in juni 2016

Begroting 2016, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 10  juni 2015

In schema:

Instelling Geloof en Samenleving
ANBI publicatie per 30-06-2017
WerkelijkBegrotingWerkelijk
201620162015
BATEN
Algemene baten13.3205.500887
13.3205.500887
Januari actie39.70340.0000
Proj. Klimaatverbetering08.2500
Proj. Vluchtelingenwerk4.2658.2500
Overige projecten3.35600
Taakgroep Duurzame Ontwikkeling0035.886
Taakgroep Europese Contacten0035
Taakgroep Vrede0020
Taakgroep 2% Regeling0017.953
Taakgroep Binnenlands Diaconaat0012.627
Totaal baten60.64462.00067.408
LASTEN
Algemene kosten9.15012.0009.875
Proj. Klimaatverbetering2.00015.0000
Proj. Vluchtelingenwerk23.14315.0000
Participatiebijdrage Zendingsraad5005000
Lopende verplichtingen projecten31.00030.5000
Overige projecten/ noodhulp11.31310.0000
Taakgroep Duurzame Ontwikkeling0034.341
Taakgroep 2% Regeling0017.850
Taakgroep Binnenlands Diaconaat0014.153
Taakgroep Europese Contacten001.600
Taakgroep Vrede00400
Totaal lasten77.10683.00078.219
Resultaat-16.462-21.000-10.811

 

Remonstrants Seminarium

Ten dienste van het onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie heeft de Remonstrantse Broederschap sinds 1634 een seminarium, dat in het bijzonder de taak heeft de wetenschappelijke en beroepsvoorbereidende opleiding van toekomstige predikanten van de Remonstrantse Broederschap en het postacademisch onderwijs aan predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Sinds 2013 is dit seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

RSIN: 824143735

Adresgegevens: Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Bestuur: Het Seminarium wordt bestuurd door het College van Curatoren dat voor zijn bestuur verantwoording is schuldig is aan de Algemene Vergadering. De leden van het College van Curatoren worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Beleidsplan: 2015-2016, beleidsplan 2015 is vastgesteld door curatorium

Jaarverslag: 2014-2015, jaarverslag vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 4 juni 2015

Financiële verantwoording 2015, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

Begroting 2016, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

In schema:

Seminarium Remonstrantse Broederschap
WerkelijkBegrotingWerkelijk
201620162015
Baten
RijkssubsidieRijkssubsidie133.500132.000134.041
Collegegeld000
133.500132.000134.041
Lasten
Personeelskosten161.881147.700116.548
Overige personeelskosten15.4666.00015.411
Ontvangen ziekengeld-12.96800
Overige kosten seminarium6.25712.0007.165
Nascholing predikanten1084.0002.865
Projecten t.l.v. seminariumfonds00310
170.744169.700142.299
 
RESULTAAT-37.244-37.700-8.258

 

 

Remonstrantse gemeenten

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar

tel: 072 5112307 – e-mail:

RSIN 809613001

 

Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn

Samuel Aardewerksteeg 11, 2406 DZ Alphen aan den Rijn

tel: 06-23858337  – e-mail:

RSIN 808291385

 

Remonstrantse Gemeente Amersfoort

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

tel: 033-4617858 –  e-mail: johanneskerk@live.nl

RSIN: 824143747

 

Remonstrantse Gemeente Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam

tel: 020 6714277 – e-mail: adminstratie@vrijburg.nl

RSIN: 854927207

 

Remonstrantse Diaconie Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam

tel: 020 6714277 – e-mail: administratie@vrijburg.nl

RSIN: 824143929

 

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn

tel: 055 5212720 – info@regentessekerk.nl

RSIN: 803080670

 

Remonstrantse Jongeren Gemeente Arminius

Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht

tel: 030-2316970 –   e-mail:  jonge.remonstranten@remonstranten.org

RSIN: 824144193

 

Remonstrantse Gemeente Arnhem

Kastanjelaan 22 E, 6828 GL Arnhem

tel: 026-4436479 – e-mail: info@parkstraatgemeente.nl

RSIN: 824144259

 

Vrijzinnig Protestantse Gemeente Boskoop

Burg. Colijnstraat 24, 2771 GD Boskoop

tel: 0172 210942 – secretaris@vpgboskoop.nl

RSIN: 804107087

 

Remonstrantse Gemeente Delft

Oude Delft 102, 2611 CE Delft

tel: 015- 2123302 – info@remonstrantendelft.nl

RSIN: 003348106

 

Remonstrantse Gemeente Deventer

Brink 89

7411 BX Deventer

e-mail: info@hetpenninckshuis.nl

RSIN: 802371978

 

Remonstrantse Gemeente Doesburg

Gasthuisstraat 41

6981 CP Doesburg

e-mail: jannyharmsen@hetnet.nl

RSIN: 808501057

 

Remonstrantse Gemeente Dordrecht

Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht

tel: 078-6138835 – e-mail: remonstranten.dordt@gmail.com

RSIN: 001958264

 

Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Dommelhoefstraat 1a, 5613 EL Eindhoven

tel: 040-2442393

RSIN: 804202230

 

Remonstrantse Gemeente Gouda

Elisabethhoeve 29, 2804 HM Gouda

tel: 0182-530568 – e-mail: info@federatiegouda.nl

RSIN: 824145318

 

Remonstrantse Gemeente ‘s-Gravenhage

Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ ‘s-Gravenhage

tel: 070-3250779 – e-mail: remondenhaag@hetnet.nl

RSIN: 002870447

 

Remonstrantse Gemeente Groningen

Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen

tel: 050-3130771 – e-mail: remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl

RSIN: 002656590

 

Remonstrantse Gemeente Haarlem

Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem

tel: 023-5314786

RSIN: 001013245

 

Remonstrantse Gemeente Hilversum

‘s-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

tel: 035-6211465 – e-mail: info@dekapel.nu

RSIN: 810004719

 

Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

Kapteynlaan 23, 7904 EJ Hoogeveen

tel: 0528-266631

RSIN: 002638162

 

Remonstrantse Gemeente Hoorn

Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

tel: 0229-214743 – e-mail: info@foreestenhuis.nl

RSIN: 002862244

 

Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden

e-mail: info@remonstrantenleeuwarden.nl

RSIN: 824145513

 

Remonstrantse Gemeente Leiden

Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden

tel: 071-5123392 – e-mail: doreleiden@planet.nl

RSIN: 811584859

 

Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen

Emmastraat 10, 7241 EJ Lochem

tel: 0573-254132 – e-mail: rstranta@live.nl

RSIN: 824145690

 

Remonstrantse Gemeente Meppel

Vledderstraat 20, 7941 LC Meppel

tel: 0522-262796 – e-mail: doremeppel@gmail.com

RSIN: 002642013

 

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Pieter Gootjesstraat 5, 4333 CT Middelburg

tel: 0118-636535 – e-mail: rijstribb@zeelandnet.nl

RSIN: 807019215

 

Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum

Koningslaan 2B, 1405 GL Bussum

tel: 035-6782592 – e-mail: secretariaat.remkerknb@gmail.com

RSIN: 801661961

 

Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop

Dorpsstraat 131, 2421 AX Nieuwkoop

e-mail: remonstranten.nieuwkoop@gmail.com

RSIN: 003730943

 

Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

tel: 024-3220451 – e-mail: info@dorenijmegen.nl

RSIN: 824146384

 

Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek

tel: 026-3340693 – e-mail: secretaris@kerkoost.org

RSIN: 002622609

 

Remonstrantse Gemeente Oude Wetering

Kerkstraat 40-41, 2377 AT Oude Wetering

tel: 071-3313772 – e-mail: mtenkatedam@gmail.com

RSIN: 805082475

 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

tel: 010-4360543 – e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

RSIN: 002537783

 

Remonstrantse Gemeente Schoonhoven

Kruispoortstraat 8, 2871 DK Schoonhoven

tel: 0180-665300 – e-mail: c.de.langen@kpnplanet.nl

RSIN: 824146384

 

Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk

Voorstraat 35, 3245 BG Sommelsdijk

tel: 06-20191889 – e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl

RSIN: 004426885

 

Remonstrantse Gemeente Twente

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

tel: 074-2918249

RSIN: 002637273

 

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

tel: 030-2340198 – e-mail: rgu@geertekerk.nl

RSIN: 002609976

 

Remonstrantse Gemeente Vlaardingen

Kethelweg 73 A, 3135 GC Vlaardingen

tel: 010-4354600

RSIN: 002413991

 

Remonstrantse Gemeente Waddinxveen

Julianalaan 3,  2741 JC Waddinxveen

RSIN: 002731538

 

Remonstrantse Gemeente Zwolle

Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle

e-mail: remonstrantenzwolle@gmail.com

RSIN: 805928170