Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd als ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

RSIN: 002611107

Inschrijving Kamer van Koophandel: 30271366

Adresgegevens: Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht, tel. 030-2316970, e-mail info@remonstranten.nl, www.remonstranten.nl

Doelstelling:  De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting; getuigenis en dienst.

Bestuur: Het bestuur van de Remonstranten (Commissie tot de Zaken) bestaat uit predikanten, leden en vrienden en heeft tenminste negen leden (zie blz. 13 jaarverslag). De leden van de Commissie tot de Zaken doen dit werk onbezoldigd. De predikanten verrichten deze taak uit hoofde van hun functie in dienst van de kerk. Ook alle leden van commissies, taakgroepen en werkgroepen van de kerk verrichten hun werk zonder financiële beloning.

Beleidsvisie 2020-2030: De beleidsvisie 2020-2030 is aangenomen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Bestuur d.d. 28 november 2020. Deze visie bevat de uitgangspunten voor het te voeren beleid tot 2030.  

Jaarverslag 2023: Het jaarverslag (Handelingen-1) is aangenomen op de ALV d.d. 8 juni 2024.

Beloningenbeleid: Beloning van medewerkers op het landelijk bureau Remonstranten in Utrecht geschiedt volgens de ‘Regeling arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers van de PKN ’. Predikanten in dienst van de kerk hebben hun eigen Traktements- en uitvoeringsregeling 2024.

Financiële verantwoording 2023:  De financiële verantwoording 2023 werd goedgekeurd  op de ALV d.d. 8 juni 2024.

Begroting 2024: De begroting over 2024 werd vastgesteld op de ALV d.d. 8 juni 2024.

In schema:

Instelling Geloof en Samenleving

Het vervullen van diensten aan de naaste is een van de opdrachten van de Remonstrantse Broederschap. Ter ondersteuning van dit diaconale werk heeft de Remonstrantse Broederschap de Instelling Geloof en Samenleving ingesteld. De Instelling verleent namens de lokale gemeenten en de kerk financiële steun aan projecten op het terrein van diaconaat, zending, vrede en duurzame ontwikkeling.

RSIN: 824143668

Inschrijving Kamer van Koophandel: 75763516

Adresgegevens: zie boven bij Remonstrantse Broederschap. De Instelling Geloof en Samenleving heeft een eigen website.

Bestuur: De Instelling Geloof en Samenleving heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste zeven personen. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Beleidsplan: Het Strategisch Plan 2022 – 2024 van de Instelling Geloof en Samenleving is goedgekeurd door de AV van de Remonstranten op 10 juni 2023.

Jaarverslag 2023:  Het jaarverslag 2023 van Geloof en Samenleving werd vastgesteld op de ALV van de Remonstranten d.d. 8 juni 2024.

Financiële verantwoording 2023: werd goedgekeurd op de ALV van de Remonstranten d.d. 8 juni 2024.

Begroting 2024: werd vastgesteld op de ALV van de Remonstranten op 8 juni 2024.

In schema:

Remonstrants Seminarium

Ten dienste van het onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie heeft de Remonstrantse Broederschap sinds 1634 een seminarium, dat in het bijzonder de taak heeft de wetenschappelijke en beroepsvoorbereidende opleiding van toekomstige predikanten van de Remonstrantse Broederschap en het postacademisch onderwijs aan predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Sinds 2013 is dit seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

RSIN: 824143735

Inschrijving Kamer van Koophandel: 75763605

Adresgegevens: Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Bestuur: Het Seminarium wordt bestuurd door het College van Curatoren dat voor zijn bestuur verantwoording is schuldig is aan de Algemene Vergadering. De leden van het College van Curatoren worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Beleidsplan: in de meerjarenvisie 2022-2026 is het beleid verwoord, gedeeld op de Algemene Vergadering in juni 2022.

Jaarverslag 2023: Het jaarverslag 2023 werd vastgesteld op de ALV van de Remonstranten op 8 juni 2024.

Financiële verantwoording 2023 werd goedgekeurd op de ALV van de Remonstranten op 8 juni 2024 (zie de posten Seminarium en Arminius Instituut).

Begroting 2024 werd vastgesteld op de ALV van de Remonstranten op 8 juni 2024 (zie de posten Seminarium en Arminius Instituut).

In schema:

Remonstrantse gemeenten

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar
tel: 072 5112307 – e-mail:

RSIN: 809613001
KvK: 75759772

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn

Samuel Aardewerksteeg 11, 2406 DZ Alphen aan den Rijn
tel: 06-23858337  – e-mail: remonstrantenalphenadrijn1@gmail.com

RSIN: 808291385
KvK: 75760177

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Amersfoort

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
tel: 033-4617858 –  e-mail: johanneskerk@live.nl

RSIN: 824143747
KvK: 75763893

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam
tel: 020 6714277 – e-mail: adminstratie@vrijburg.nl

RSIN: 854927207
KvK: 62708899

ANBI gegevens

Diaconie van de Remonstrantse Gemeente Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam
tel: 020 6714277 – e-mail: administratie@vrijburg.nl

RSIN: 824143929
KvK: 75758954

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn
tel: 055 5212720 – info@regentessekerk.nl

RSIN: 803080670
KvK: 75765462

ANBI gegevens

Remonstrantse Jongeren Gemeente Arminius

Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht
tel: 030-2316970 –   e-mail: voorzitterarminius@gmail.com

RSIN: 824144193
KvK: 75763796

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Arnhem

Kastanjelaan 22 E, 6828 GL Arnhem
tel: 026-4436479 – e-mail: info@parkstraatgemeente.nl

RSIN: 824144259
KvK: 75764393

ANBI gegevens

Vrijzinnig Protestantse Gemeente Boskoop

Burg. Colijnstraat 24, 2771 GD Boskoop
tel: 0172 210942 – apbongers@casema.nl

RSIN: 804107087
KvK: 40465804

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Delft – opgeheven, augustus 2019

Voorheen: Oude Delft 102, 2611 CE Delft
tel. 030 231 69 70 (landelijk bureau remonstranten) – info@remonstranten.org

RSIN: 003348106
KvK: 75763397

ANBI gegevens – deze ANBI is opgeheven 02-11-2023

Remonstrantse Gemeente Deventer – opgeheven per 31-12-2020

Brink 89, 7411 BX Deventer
e-mail: info@hetpenninckshuis.nl

RSIN: 802371978
KvK: 75765861

ANBI gegevens – deze ANBI is opgeheven per 31-12-2020

Remonstrantse Gemeente Doesburg

Gasthuisstraat 41, 6981 CP Doesburg
e-mail: remgemdoes@gmail.com

RSIN: 808501057
KvK: 75 76 46 95

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Dordrecht

Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht
tel: 078-6138835 – e-mail: secretaris@remonstrant.nl

RSIN: 001958264
KvK: 75763052

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Dommelhoefstraat 1a, 5613 EL Eindhoven
tel: 040-2442393

RSIN: 804202230
KvK: 75764229

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Gouda

Beemdgras 18, 2804 NT Gouda
tel: 0182-601347 – e-mail: atevoortwis@kpnmail.nl

RSIN: 824145318
KvK: 75762528

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente ‘s-Gravenhage

Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ ‘s-Gravenhage
tel: 070-3250779 – e-mail: remondenhaag@hetnet.nl

RSIN: 002870447
KvK: 75761696

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Groningen

Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
tel: 050-3130771 – e-mail: info@bureaurgg.nl

RSIN: 002656590
KvK: 75767384

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Haarlem

Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem
tel: 023-5314786

RSIN: 001013245
KvK: 75759837

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o.

‘s-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
tel: 035-6211465 – e-mail: info@dekapel.nu

RSIN: 001942876
KvK: 75759039

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

Schilperoortstraat 54, 7906 ES Hoogeveen
tel: 0528-266631 – e-mail: lieke.schuling@gmail.com

RSIN: 002638162
KvK: 75766159

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Hoorn

Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn
tel: 0229-214743 – e-mail: info@foreestenhuis.nl

RSIN: 002862244
KvK: 75759535

ANBI gegevens 

Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden
e-mail: leeuwardenremonstranten@gmail.com

RSIN: 824145513
KvK: 75767244

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Leiden

Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden
tel: 071-5123392 – e-mail: doreleiden@planet.nl

RSIN: 811584859
KvK: 90748468 

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen

Emmastraat 10, 7241 EJ Lochem
e-mail: rstranta@live.nl

RSIN: 824145690
KvK: 75765314

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Meppel

Prins Bernhardsingel 21/14, 7941 EX Meppel
tel: 06 182 018 07 – e-mail: secretariaat@doremeppel.nl

RSIN: 002642013
KvK: 75766256

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Burgemeester van Teylingenpark 9, 4357 AX Domburg
tel: 06 533 915 24 – e-mail: rgmzsecretariaat@zeelandnet.nl

RSIN: 807019215
KvK:

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum

Koningslaan 2B, 1405 GL Bussum
tel: 035-6782592 – e-mail: secretariaat.remkerknb@gmail.com

RSIN: 801661961
KvK: 75759454

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop

Dorpsstraat 131, 2421 AX Nieuwkoop
e-mail: remonstranten.nieuwkoop@gmail.com

RSIN: 003730943
KvK: 75760290

ANBI gegevens

Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
tel: 024-3220451 – e-mail: info@dorenijmegen.nl

RSIN: 824146384
KvK: 75764334

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek
tel: 026-3340693 – email: gverstee@xs4all.nl

RSIN: 002622609
KvK: 75764555

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Oude Wetering

Kerkstraat 40-41, 2377 AT Oude Wetering
tel.  06 833 799 12

RSIN: 805082475
KvK: 75760002

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam
tel: 010-4360543 – e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

RSIN: 002537783
KvK: 75762676

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Schoonhoven – gefuseerd met Utrecht per 01-01-2022

Kruispoortstraat 8, 2871 DK Schoonhoven
tel: 0180-665300 – e-mail: remonstrantenschoonhoven@gmail.com

RSIN: 824146037
KvK: 75762552

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk

Voorstraat 35, 3245 BG Sommelsdijk
e-mail: penningmeester.rem.som@gmail

RSIN: 004426885
KvK: 75762943

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Twente

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
tel: 074-2918249 – e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

RSIN: 002637273
KvK: 75766051

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
tel: 030-2340198 – e-mail: rgu@geertekerk.nl

RSIN: 002609976
KvK: 757631668

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Vlaardingen

Hoflaan 39, 3134 AB Vlaardingen
tel: 010-4354600

RSIN: 002413991
KvK: 75762838

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Waddinxveen

Zuidkade 59, 2741 JC  Waddinxveen
tel. 06  514 91 965

RSIN: 002731538
KvK: 75762366

ANBI gegevens

Remonstrantse Gemeente Zwolle

Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle
e-mail: remonstrantenzwolle@gmail.com

RSIN: 805928170
KvK: 75766345

ANBI gegevens