Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd als ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

RSIN: 002611107

Adresgegevens: Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht, tel. 030-2316970, e-mail info@remonstranten.org, www.remonstranten.nl

Doelstelling:  De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting; getuigenis en dienst.

Bestuur: Het bestuur van de Remonstranten (Commissie tot de Zaken) bestaat uit predikanten, leden en vrienden en heeft tenminste negen leden. De leden van de Commissie tot de Zaken doen dit werk onbezoldigd. De predikanten verrichten deze taak uit hoofde van hun functie in dienst van de kerk. Ook alle leden van commissies, taakgroepen en werkgroepen van de kerk verrichten hun werk zonder financiële beloning.

Beleidsplan: beleidsplan is vastgesteld op de Algemene Vergadering van  5 juni 2014  en bestreek een periode van twee jaar. In de Algemene Vergadering van 4 juni 2016 is besloten dat dit plan in het najaar van 2016 wordt geëvalueerd. Beleidsvoornemens zoals zijn afgesproken in Algemene Vergadering van 4 juni 2016 mbt. evaluatie zijn in  bijlage 2 – evaluatie beleidsplan te lezen.  Een nieuw beleidsplan zal pas op een volgende Algemene Vergadering worden vastgesteld. Dit hangt ook samen met de vacature algemene secretaris per 1 juli 2016. Tot dat moment zullen de beleidsvoornemens uit 2014 maatgevend zijn.

Beloningenbeleid Beloning van medewerkers op het landelijk bureau Remonstranten in Utrecht geschiedt volgens de ‘Regeling arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers van de PKN ’. Predikanten in dienst van de kerk hebben hun eigen ‘Traktements en uitvoeringsregeling 2015’.

Jaarverslag  2015 Remonstranten vastgesteld tijdens Algemene Vergadering 4 juni 2016

Financiële verantwoording 2015, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

Begroting 2016, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

In schema:

REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP
ANBI publicatie per 30-06-2016
WerkelijkBegrootWerkelijk
201520152014
BATEN
Quotum Algemene Dienst232.188240.000232.128
Collecten1.1713.0003.197
Giften en legaten6670178.345
Opbrengst beleggingen Rem.Broederschap-4.06847.95029.446
Opbrengst beleggingen Fonds Cos2.49919.00021.242
Opbrengst drukwerk11.75212.50011.876
Opbrengst AdRem64.32777.50071.615
Overige opbrengsten0029.700
Totaal baten308.536399.950577.549
LASTEN
Algemene Dienst en Thesaurie387.209375.800426.268
Seminarium8.25829.0004.810
Kosten drukwerk11.55012.5006.904
Kosten AdRem94.406102.75094.575
Bijdragen aan instellingen14.08914.00014.379
Overige kosten77.43062.05054.836
Eenmalige subsidie quotum215.415220.0000
Overige projectkosten373.064243.000417.555
Totaal lasten1.181.4211.059.1001.019.327
Saldo baten minus lasten-872.885-659.150-441.778
Toevoegingen aan Reserves-5.001-4.850-55.534
Onttrekkingen aan Reserves132.149163.87823.011
Resultaat exclusief koersresultaat-745.737-500.122-474.301
Koersresultaat390.6780610.994
Resultaat -355.059-500.122136.693
Resultaatverdeling
Resultaat van Algemene Reserve-168.895-314.122363.546
Resultaat van Rendement Fonds Cos-186.164-186.000-226.853
-355.059-500.122136.693

 

Instelling Geloof en Samenleving

Het vervullen van diensten aan de naaste is een van de opdrachten van de Remonstrantse Broederschap. Ter ondersteuning van dit diaconale werk heeft de Remonstrantse Broederschap de Instelling Geloof en Samenleving ingesteld. De Instelling verleent namens de lokale gemeenten en de kerk financiële steun aan projecten op het terrein van diaconaat, zending, vrede en duurzame ontwikkeling.

RSIN: 824143668

Adresgegevens: zie boven bij Remonstrantse Broederschap De Instelling Geloof en Samenleving heeft een eigen website: www.remonstrantengeven.nl

Bestuur: De Instelling Geloof en Samenleving heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste zeven personen. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Beleidsplan: Het beleidsplan van de Instelling Geloof en Samenleving is voorgelegd aan Algemene Vergadering op 4 juni 2015 en vastgesteld tijdens College van Overleg I op 14 november 2015.

Jaarverslag 2015: jaarverslag 2015 Geloof en Samenleving vastgesteld tijdens Algemene Vergadering 4 juni 2015

Financiële verantwoording 2014, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2015

Begroting 2015, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2015

In schema:

Instelling Geloof en Samenleving
ANBI publicatie per 30-06-2016
BegrotingWerkelijkWerkelijk
201520152014
BATEN
Algemene baten2.500887800
2.500887800
Taakgroep Duurzame Ontwikkeling25.00035.88643.923
Taakgroep Europese Contacten0350
Taakgroep Vrede02042
Taakgroep 2% Regeling6.00017.9539.522
Taakgroep Binnenlands Diaconaat11.00012.62710.637
Totaal baten44.50067.40864.924
LASTEN
Algemene kosten11.5009.87520.252
Taakgroep Duurzame Ontwikkeling40.50034.34157.499
Taakgroep 2% Regeling6.00017.85018.000
Taakgroep Binnenlands Diaconaat15.00014.15315.472
Taakgroep Europese Contacten2.0001.6002.000
Taakgroep Vrede2.0004002.000
Onvoorzien2.00000
Totaal lasten79.00078.219115.223
Resultaat-34.500-10.811-50.299

Remonstrants Seminarium

Ten dienste van het onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie heeft de Remonstrantse Broederschap sinds 1634 een seminarium, dat in het bijzonder de taak heeft de wetenschappelijke en beroepsvoorbereidende opleiding van toekomstige predikanten van de Remonstrantse Broederschap en het postacademisch onderwijs aan predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Sinds 2013 is dit seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

RSIN: 824143735

Adresgegevens: Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Bestuur: Het Seminarium wordt bestuurd door het College van Curatoren dat voor zijn bestuur verantwoording is schuldig is aan de Algemene Vergadering. De leden van het College van Curatoren worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Beleidsplan: 2015-2016, beleidsplan 2015 is vastgesteld door curatorium

Jaarverslag: 2014-2015, jaarverslag vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 4 juni 2015

Financiële verantwoording 2015, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

Begroting 2016, vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 4 juni 2016

In schema:

SEMINARIUM REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP
BegrotingBegrotingWerkelijk
201620152015
Baten
Rijkssubsidie132.000132.000134.041
Collegegeld01.0000
132.000133.000134.041
Lasten
Personeelskosten via salarissen147.700131.000116.548
Overige personeelskosten6.0006.00015.411
Overige kosten12.00012.0007.165
Nascholing predikanten4.0004.0002.865
Projecten t.l.v. Seminariumfonds09.000310
169.700162.000142.299
RESULTAAT-37.700-29.000-8.258

 

 

Remonstrantse gemeenten

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar

tel: 072 5112307 – e-mail:

RSIN 809613001

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn

Samuel Aardewerksteeg 11, 2406 DZ Alphen aan den Rijn

tel: 06-23858337  – e-mail:

RSIN 808291385

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Amersfoort

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort

tel: 033-4617858 –  e-mail: johanneskerk@live.nl

RSIN: 824143747

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam

tel: 020 6714277 – e-mail: adminstratie@vrijburg.nl

RSIN: 854927207

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Diaconie Amsterdam

Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam

tel: 020 6714277 – e-mail: administratie@vrijburg.nl

RSIN: 824143929

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn

tel: 055 5212720 – info@regentessekerk.nl

RSIN: 803080670

ANBI gegevens 

 

Remonstrantse Jongeren Gemeente Arminius

Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht

tel: 030-2316970 –   e-mail:  jonge.remonstranten@remonstranten.org

RSIN: 824144193

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Arnhem

Kastanjelaan 22 E, 6828 GL Arnhem

tel: 026-4436479 – e-mail: info@parkstraatgemeente.nl

RSIN: 824144259

ANBI gegevens

 

Vrijzinnig Protestantse Gemeente Boskoop

Burg. Colijnstraat 24, 2771 GD Boskoop

tel: 0172 210942 – secretaris@vpgboskoop.nl

RSIN: 804107087

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Delft

Oude Delft 102, 2611 CE Delft

tel: 015- 2123302 – info@remonstrantendelft.nl

RSIN: 003348106

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Deventer

Brink 89

7411 BX Deventer

e-mail: info@hetpenninckshuis.nl

RSIN: 802371978

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Doesburg

Gasthuisstraat 41

6981 CP Doesburg

e-mail: jannyharmsen@hetnet.nl

RSIN: 808501057

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Dordrecht

Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht

tel: 078-6138835 – e-mail: remonstranten.dordt@gmail.com

RSIN: 001958264

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Dommelhoefstraat 1a, 5613 EL Eindhoven

tel: 040-2442393

RSIN: 804202230

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Gouda

Elisabethhoeve 29, 2804 HM Gouda

tel: 0182-530568 – e-mail: info@federatiegouda.nl

RSIN: 824145318

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente ‘s-Gravenhage

Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ ‘s-Gravenhage

tel: 070-3250779 – e-mail: remondenhaag@hetnet.nl

RSIN: 002870447

ANBI gegevens 

 

Remonstrantse Gemeente Groningen

Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen

tel: 050-3130771 – e-mail: remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl

RSIN: 002656590

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Haarlem

Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem

tel: 023-5314786

RSIN: 001013245

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Hilversum

‘s-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

tel: 035-6211465 – e-mail: info@dekapel.nu

RSIN: 810004719

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

Kapteynlaan 23, 7904 EJ Hoogeveen

tel: 0528-266631

RSIN: 002638162

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Hoorn

Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

tel: 0229-214743 – e-mail: info@foreestenhuis.nl

RSIN: 002862244

ANBI gegevens 

 

Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden

e-mail: info@remonstrantenleeuwarden.nl

RSIN: 824145513

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Leiden

Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden

tel: 071-5123392 – e-mail: doreleiden@planet.nl

RSIN: 811584859

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen

Emmastraat 10, 7241 EJ Lochem

tel: 0573-254132 – e-mail: rstranta@live.nl

RSIN: 824145690

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Meppel

Vledderstraat 20, 7941 LC Meppel

tel: 0522-262796 – e-mail: doremeppel@gmail.com

RSIN: 002642013

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Pieter Gootjesstraat 5, 4333 CT Middelburg

tel: 0118-636535 – e-mail: rijstribb@zeelandnet.nl

RSIN: 807019215

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum

Koningslaan 2B, 1405 GL Bussum

tel: 035-6782592 – e-mail: secretariaat.remkerknb@gmail.com

RSIN: 801661961

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop

Dorpsstraat 131, 2421 AX Nieuwkoop

e-mail: remonstranten.nieuwkoop@gmail.com

RSIN: 003730943

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

tel: 024-3220451 – e-mail: info@dorenijmegen.nl

RSIN: 824146384

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek

tel: 026-3340693 – e-mail: secretaris@kerkoost.org

RSIN: 002622609

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Oude Wetering

Kerkstraat 40-41, 2377 AT Oude Wetering

tel: 071-3313772 – e-mail: mtenkatedam@gmail.com

RSIN: 805082475

ANBI gegevens 

 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

tel: 010-4360543 – e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

RSIN: 002537783

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Schoonhoven

Kruispoortstraat 8, 2871 DK Schoonhoven

tel: 0180-665300 – e-mail: c.de.langen@kpnplanet.nl

RSIN: 824146384

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk

Voorstraat 35, 3245 BG Sommelsdijk

tel: 06-20191889 – e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl

RSIN: 004426885

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Twente

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

tel: 074-2918249

RSIN: 002637273

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

tel: 030-2340198 – e-mail: rgu@geertekerk.nl

RSIN: 002609976

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Vlaardingen

Kethelweg 73 A, 3135 GC Vlaardingen

tel: 010-4354600

RSIN: 002413991

ANBI gegevens

 

Remonstrantse Gemeente Waddinxveen

Julianalaan 3,  2741 JC Waddinxveen

RSIN: 002731538

ANBI gegevens 

 

Remonstrantse Gemeente Zwolle

Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle

e-mail: remonstrantenzwolle@gmail.com

RSIN: 805928170

ANBI gegevens