Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

De Remonstrantse Broederschap, Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht, tel. 030-2316970, info@remonstranten.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen waar deze privacyverklaring betrekking op heeft.

De Remonstrantse Broederschap hecht groot belang aan zorgvuldige behandeling en beveiliging van persoonsgegevens, met name door de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen onder meer:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor u zich hebt aangemeld;
  interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons;
  onder bepaalde omstandigheden ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd.
  De persoonsgegevens worden in beginsel door u aan ons verstrekt, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van de landelijke administratie van leden, vrienden en donateurs;
 • het aanbieden van diensten;
 • het sturen van nieuwsbrieven en promotie- en marketingmateriaal aan onder meer leden en vrienden in binnen- en buitenland;
 • het doen van onderzoek;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De grondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang, de uitvoering van overeenkomsten en (waar vereist) uw toestemming.

Minderjarigen

Onder bepaalde omstandigheden verwerken wij ook gegevens van websitebezoekers en overige personen die jonger zijn dan 16 jaar, mits ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd voldoende controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@remonstranten.nl.

Met welke derden delen wij persoonsgegevens?

In beginsel delen wij geen persoonsgegevens met derden, behoudens voor zover aangegeven in deze privacyverklaring dan wel u daarvoor toestemming hebt verleend. Wanneer derden worden ingeschakeld voor bepaalde verwerkingen wordt met hen waar nodig een verwerkingsovereenkomst gesloten die voldoende waarborgen biedt. Ook kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens ter beschikking te stellen.

Waar verwerken wij persoonsgegeven?

Wij bewaren persoonsgegevens altijd binnen de EU, doorgaans in Nederland.

Hoe zorgen wij voor vertrouwelijke omgang van persoonsgegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoelang verwerken wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor de uitoefening van (een van deze) rechten kunt u zich wenden tot info@remonstranten.nl.

Waar kunt u bezwaar maken?

U kunt zich met klachten wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 oktober 2018.

Wij kunnen, waar nodig, wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.