Vacatures

Functiebeschrijving Vernieuwingspredikant

Context

De huidige veranderingen in de beleving van kerk-zijn vragen om een antwoord in de vorm van een aanvullend en vernieuwend aanbod op gemeentelijk niveau.
De huidige predikanten hebben, gezien de veelheid aan activiteiten in combinatie met vaak steeds kleiner wordende aanstellingen, onvoldoende ruimte en tijd om de beoogde vernieuwing uit te werken en invulling te geven. Met het opzetten van de zogenaamde vernieuwingsplekken moet voor de bedoelde vernieuwing ruimte worden gegeven.

Hiërarchie en inbedding

De Taakgroep Vernieuwingsplekken is ingesteld door de Commissie tot de Zaken (CoZa).
De Taakgroep legt verantwoording af aan de CoZa. Namens de taakgroep is de Algemeen Secretaris het directe aanspreekpunt voor de Vernieuwingspredikant.
De Vernieuwingspredikant is werkzaam in een gemeente maar valt hiërarchisch onder de Taakgroep Vernieuwingsplekken.
De standplaats van de Vernieuwingspredikant is de gemeente.
De Vernieuwingspredikant is lid van de kerkenraad van de gemeente en van het Convent van predikanten.

Vorming en advies

Theologisch en vormend wordt de Vernieuwingspredikant functioneel onder andere aangestuurd door de hoogleraar van het Remonstrants Seminarie.
Ten aanzien van de ondernemerschap aspecten van de functie vindt regelmatig uitwisseling van ideeën en ervaringen plaats met de Raad van Advies, ingesteld door de CoZa, bestaande uit personen die beschikken over ondernemerschap competenties en vaardigheden en die succesvol als ondernemer hebben gefunctioneerd of dat nog steeds doen.

Verantwoordelijkheden

Ontwikkelen en implementeren van nieuwe duurzame concepten en vormen van op Remonstrantse wijze geloven en geloofsgemeenschappen vormen zodat de naamsbekendheid van de Remonstranten in het algemeen en die van de betrokken gemeente in het bijzonder op positieve wijze wordt vergroot hetgeen resulteert in een toenemend aantal betrokkenen, leden en vrienden en significante financiële inkomsten stromen.
In overleg met de Algemeen Secretaris, en de kerkenraad van de gemeente waarin de Vernieuwingspredikant werkzaam is, borgen van de geïmplementeerde concepten zodat deze een blijvend onderdeel gaan uitmaken van het Remonstrants aanbod.

Hoofdactiviteiten

  1. Leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe geloofsconcepten en vormen en na consultatie met de algemeen secretaris en de kerkenraad van de gemeente implementeren ervan zodanig dat de naamsbekendheid en invloed van de Remonstranten (lokaal) toeneemt en uiteindelijk resulteert in de groei van het aantal leden en/of vrienden en/of nieuwe duurzame geloofsgemeenschappen.
  2. Profileren van de Remonstranten gebruikmakend van alle relevante media op een zodanige wijze dat dit leidt tot een duurzame versterking van de naamsbekendheid en gewenste imago van de Remonstranten.
  3. Definiëren, lokaliseren, benaderen en inspireren van potentiele belangstellenden op zodanige wijze dat zij bekend raken met het vrijzinnig gedachtengoed van de Remonstranten en hier zelf op actieve wijze in willen participeren.
  4. Op bindende en inspirerende wijze voorgaan in bijeenkomsten zodat zowel de bestaande leden alsook potentieel nieuwe leden geestelijk en spiritueel worden verrijkt en zich verbonden voelen met de Remonstranten.
  5. Actief deelnemen en participeren aan de theologische supervisie en vorming onder leiding van de hoogleraar van het Remonstrants Seminarie zodat gezamenlijk nieuwe theologische concepten worden ontwikkeld en thema’s verkend die kunnen bijdragen aan het succesvol realiseren van de gestelde doelen.
  6. Deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten van de betrokken gemeente en daar regelmatig verslag uitbrengen van de ontwikkelingen op het gebied van vernieuwing zodat de gemeente(leden) optimaal worden geïnformeerd over- en geïnspireerd door de vernieuwende ontwikkelingen.
  7. Beheren van en afleggen van verantwoording over het toegekende budget ten behoeve van de activiteiten die onderdeel uitmaken van de vernieuwingsplek op zodanige wijze dat het duidelijk is dat de financiële middelen goed zijn besteed.
  8. Opleveren van reguliere en ad hoc rapportages over de ontwikkelde en ontplooide initiatieven, de ervaringen, analyses van de ervaringen en de gerealiseerde resultaten zodat zowel de gemeente waarin wordt gewerkt en de taakgroep Vernieuwingsplekken een goed en actueel overzicht hebben van de stand van zaken.

Kennis & ervaring

– (Afgeronde) opleiding tot Remonstrants predikant aan het Remonstrants Seminarie
– Ervaring met het op inspirerende wijze uitdragen van de Remonstrantse levenshouding, attitude en cultuur
– Ervaring in het ontwikkelen van vernieuwende creatieve verbindende spirituele concepten
– Ervaring in het voorgaan in vieringen
– Kennis van de Remonstrantse organisatie, haar cultuur en gewoonten
– Ervaring in het participeren in multidisciplinaire overlegstructuren en – vormen
– In staat op basis van persoonlijkheid zaken voor elkaar te krijgen
– Kennis van- en ervaring met methoden en middelen om op positieve wijze publiciteit te genereren
– Kennis en ervaring met het beheren van budgetten

Profiel: verbindend en innovatief

Vastgesteld door de Commissie tot de Zaken op vrijdag 16 maart 2018