Raad van Kerken spreekt zich opnieuw uit tegen geweld jegens homoseksuelen

Raad van Kerken spreekt zich opnieuw uit tegen geweld jegens homoseksuelen

Foto: Andrea
19 mei 2021
Geschreven door Redactie

Op 17 mei 2011 onderschreven alle destijds bij de Raad van Kerken in Nederland aangesloten kerken
en de Nederlands Gereformeerde Kerken de Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen.
Nu, tien jaar verder, onderstrepen alle leden en associés van de Raad deze Verklaring
opnieuw.

Elk mens is kostbaar in de ogen van God. Daarom zijn we geroepen op te komen voor menselijke
waardigheid, om respectvol en vreedzaam met elkaar om te gaan en elke voeding of vorm van geweld
tegen homoseksuelen af te wijzen.

Het doet ons pijn te constateren dat de Verklaring nog even actueel is als in 2011. Om die reden
brengen wij de Verklaring opnieuw onder de aandacht van de kerken en roepen deze op om:

• zich in te zetten om aan homoseksuelen in kerk en samenleving een veilige plek te
bieden
• elk geweld tegen homoseksuelen tegen te gaan
• ruimte te scheppen voor gesprek en dialoog over seksualiteit

De tekst van de Verklaring uit 2011 luidt als volgt:

We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de
mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig
met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in
welke vorm dan ook, uit den boze.

Van elke schending van mensenrechten zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we dat

in het bijzonder waar het de schending van de mensenrechten van homoseksuelen betreft. Daaronder
vallen alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het aanzetten
tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat
voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen
is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder
begrip met hen om te gaan.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen.


We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen

homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij
willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen

zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.

We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten
met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen
homoseksuelen te bestrijden.

Over Redactie

Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd

15 februari 2024

Volhouden #40dagen

De veertigdagentijd, ofwel de lijdensweken. Voor zover ik mij herinner, had die periode nauwelijks een bijzondere beteke
13 februari 2024

De veertigdagentijd als periode van omvorming

Peter Korver beleeft de veertigdagentijd heel bewust als periode van omvorming. Hij geeft suggesties hoe wij dat ook kun
10 januari 2024

Een kaars in Gaza

Het nieuws van de afgelopen maanden kan ons overspoelen. De beelden uit Gaza grijpen je naar de keel. Het verlies aan le