23 mei 2021

Pinksterdienst uit Haarlem, teksten

Geschreven door Redactie
Pinksterdienst uit Haarlem, teksten

Dienst op 23 mei 2021, Remonstranten te Haarlem

Predikanten: Claartje Kruijff en Sabine du Croo de Jongh

Piano: Gerrie Meijers

 

 

               Pinksteren

 

Aanvang

Welkom in onze kerk, we lopen samen naar binnen en u kunt in gedachten ergens gaan zitten, we begroeten de mensen die er zijn en ondertussen zet de pianiste een kort pianostuk in.

U hoort in deze dienst composities van Frederico Mompou (1893 – 1987).

Música callada XVII
We ontsteken het licht

Votum

Ons samenzijn dragen wij op aan de levende God
die liefde is en de grond van ons bestaan.
Die ons stelt in het licht en roept tot de dienst
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Vrede zij u –
de wereld zij vrede.

Gebeden

Het gedicht vraagt ons onze aandacht terug te brengen naar het hier en nu

Zomernacht

 • Doe nu eens even die gedachten dicht van je.
 • Denk nu eens liever niet na over morgen.
 • Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren
 • na, bramenplukker die je bent zoals vroeger
 • maar nu. Maak even geen onderscheid tussen
 • een wie en hoezo en de kans op anders.
 • Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is,
 • ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.
 • Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.
 • Geeuw je een gat in het hart en proef het
 • zo rood als sap van bramen. Wees langzaam
 • door vogels gezongen het wordende licht.
 • O. Jellema (1936 – 2003)
 • uit: Stemtest, Amsterdam, Querido, 2003

In een korte meditatie komen elementen uit het gedicht terug. Zodoende laten we afstand ontstaan ten opzichte van onze gevoelens en gedachten. Daarna een gebed met de woorden ‘Bundel uw licht in ons’, uit het alternatieve Onze Vader dat aan het einde van deze dienst staat.   

Música callada XXVII

Lezingen, enkele gedachten en muziek

Er volgen drie delen waarin we telkens een tekst lezen, daar bij stil staan in een kleine overweging en ten slotte luisteren naar de muzikale vertaling van de tekst. Rode draad door de drie delen is de regel ‘Zo kwam de Geest in alle gelovigen’. 

Deel I: Een andere werkelijkheid binnengaan
Handelingen 2

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen.
Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen.

Enkele gedachten

Prélude no. 7 ‘Palmiers d’étoiles’ (vuur(werk))

Deel II: Geest, in allen
Handelingen 2

Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal

Enkele gedachten

Música callada VIII

Deel III: In den beginne
Genesis 2

Toen maakte God, de Eeuwige, de mens.
Hij vormde hem uit stof, uit aarde,
en blies hem levensadem in de neus.
Zo werd de mens een levend wezen.

Enkele gedachten

Música callada XVI (adem)

Afsluitend lezen we delen uit het Veni Sanctus Spiritus. Het is een gebed dat van oudsher in de kerken wordt gelezen met Pinksteren. De tekst komt uit 1200 n Ch, sommigen zien de engelse kardinaal Stephan Langton als auteur, anderen paus Innocentius III.

 Tijdens het Veni zet de pianiste Música callada I & XXI in

Veni, Sancte Spiritus,

et emitte caelitus

lucis tuae radium.

 

Consolator optime,

dulcis hospes animae,

dulce refrigerium.

 

In labore requies,

in aestu temperies

in fletu solatium.

 

Lava quod est sordidum,

riga quod est aridum,

sana quod est saucium.

 

Flecte quod est rigidum,

fove quod est frigidum,

rege quod est devium.

 

Da virtutis meritum,

da salutis exitum,

da perenne gaudium,

Amen, Alleluia

Kom, Heilige Geest,

zend voort de hemelse

lichtstraal.

 

Allerbeste trooster,

zachte gastheer van de ziel,

zoete troost.

 

Rust bij het werk,

verfrissing bij hitte,

vertroosting bij verdriet.

 

Reinig wat vuil is,

maak nat wat droog is,

genees wat gewond is.

 

Maak soepel wat stroef is,

verwarm wat koud is,

leid wat afgeweken is.

 

Schenk voldoening voor weldaden,

schenk het uiteindelijke heil,

schenk de eeuwige vreugde.

Amen. Halleluja.

Gebeden

Onze gebeden zijn voor mensen dichterbij en verder weg. We zien hen in gedachten vóór ons en vragen de zegen voor hen. We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van een moderne versie het Onze Vader ‘Bron van Zijn’. Hieronder kunt u zien hoe deze tekst correspondeert met de ons bekende versie.

Bron van Zijn
die we ontmoeten in wat ons ontroert,
We geven u een naam opdat we u een plaats kunnen geven in ons leven.
Bundel uw licht in ons – maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.
Onze Vader
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.Want van U is
het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.Amen.

 

Collecte

De coronasituatie in Zuid-Azië wordt steeds zorglijker, dagelijks zien we op t.v. de vreselijke beelden van mensen die in de ziekenhuizen niet terecht kunnen. Niet alleen India, maar ook buurlanden Nepal, Bangladesh en Pakistan hebben te maken met recordsterftecijfers. Er is dringend meer internationale steun nodig om een grotere ramp te voorkomen. De samenwerkende hulporganisaties willen de hulp in de regio zo snel mogelijk opschalen.

Het Rode Kruis ondersteunt de zorg in de regio en helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo helpen zij in Nepal bijvoorbeeld met testen, vaccinaties en hygiënemaatregelen.

In India helpen meer dan 46.000 van de hulpverleners van het Rode Kruis bij het vaccineren, in quarantainecentra, bij het verstrekken van zuurstof en het uitdelen van maskers, zeep en handschoenen. Ook leverden zij tot nu toe voedsel en medicijnen aan meer dan 276.000 kwetsbare mensen.

Wij vragen uw gulle giften voor de actie van het Rode Kruis om steun te verlenen aan coronaslachtoffers in India en Nepal.

U kunt uw giften doen via de doneerbutton op de landelijke website.


Sluiting

We richten ons weer naar buiten, naar onze dagelijkse omgeving, onze samenleving en naar wereld. Onze opdracht is om de Spiritus, die in ons is, de ruimte te geven om, als was zij een vogel, uit te vliegen naar alles en allen.

Uitzending

We groeten elkaar

Zegen, ‘Amen’ en we doven het licht

 

‘Cris dans la rue’ (uit ‘Scènes d’enfants)
We gaan weer terug naar het leven buiten deze kerk. In de muziek hoor je de kinderen vrolijk spelen in de middeleeuwse straatjes van een Catalaanse stad en wegrennen.

 

Over Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd

19 september 2022

Don’t look up! Remonstranten organiseren klimaatdag op 29 oktober

Kom ook naar de klimaatdag die de Remonstranten organiseren op 29 oktober van 10.30 – 15.30 uur in de Geertekerk i
12 september 2022

Maria, Maria, Maria: spectaculair muziektheater bij de Remonstranten

Kom ook naar het spectaculaire muziektheater Maria, Maria, Maria bij de Remonstranten op 10 en 11 december... Lees verde
26 juli 2022

Belijdenis

Vlak voor Pinksteren schreef ik voor het eerst van mijn leven een belijdenis. Toch ben ik al jaren, tot mijn grote genoe