Korte berichten

Korte berichten

Mensen
Op 7 september van 10.30 – 13.00 uur vinden de prononentsexamens plaats van Elly van Kuyk – Spaans en Claartje Kruijff in de Kapel in Hilversum. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Wij lieten u eerder al weten dat Susanne van der Sluijs is aangesteld als predikant in Doesburg voor 0,3 fte. Nu is bekend geworden dat haar welkomstdienst wordt gehouden op zondag 22 september om 10.30 uur in de Gasthuiskerk in Doesburg.

Praat mee over de AdRem!
Op 15 november van 14.00 tot 16.00 uur wil de redactie van AdRem graag met u in gesprek over vorm en inhoud van dit blad. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is die bijeenkomst  op het landelijk bureau of elders centraal in het land. Wij laten u dat nog weten. U stuurt ons geregeld mails met positieve of kritische opmerkingen, maar op deze lezersbijeenkomst willen wij op een meer gestructureerde manier het gesprek met u als lezer aangaan. Dus kom langs en help ons om het blad nog beter en klaar voor de toekomst te maken. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@remonstranten.org

Retraite
(voor mannen 28-30 oktober; wellicht ook mannen-vrouwen in mei)
De waardigheid en de rechten van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal, een geloof?) waarop we ons vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centrale plaats ingenomen. De remonstrantse theoloog G.J.Heering wilde nooit anders dan met deze twee woorden spreken: God en de oneindige waarde van de mens. Zonder dat laatste raakte het geloof zijns inziens ongevoelig voor al wat de menselijke waardigheid aantast: de macht van de staat bijvoorbeeld, en het geweld van de oorlog. Hij plaatste zich daarom binnen de inmiddels eeuwenoude traditie van christelijk geïnspireerd humanisme (Pico della Mirandola, Erasmus, Harnack, en zo vele anderen). Er is heel veel dat de waardigheid van de mens bedreigt. Hannah Arendt schreef bijvoorbeeld over de gevaren van het nationalisme, dat nu opnieuw de kop opsteekt. ‘De mens was nauwelijks ter wereld gekomen, als een wezen dat zijn waardigheid in zichzelf vond, zonder naar een hem omringende omgeving te verwijzen, of hij verdween alweer als lid van een volk.’

In deze retraite onder leiding van Johan Goud en Foeke Knoppers staan we  stil bij de oneindige waarde van de mens als beeld van God. Bij wat daarmee in strijd is, heel dichtbij en verder af. En bij wat het geloof in die waarde van ons vraagt. Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de kracht van het hartstochtelijk zoeken en vragen (Lucas 11:1-13), over de strijd tegen onze neiging om over onszelf en anderen te oordelen (Johannes 8:1-11).

Kosten €275,- . Informatie bij Johan Goud, email  jgoud01@kpnmail.nl. Opgave via info@remonstranten.org

Zie ook