In Memoriam: Annegien de Jonge

In Memoriam: Annegien de Jonge

Op vrijdag 7 januari overleed emeritus-predikant Annegien de Jonge, zij werd 91 jaar. Annegien de Jonge heeft vrijwel haar hele werkende leven in de remonstrantse gemeenten Gouda en Schoonhoven gestaan (1962 – 1994). Ook diende zij korte tijd de gemeente Waddinxveen (1983-1986).

In Gouda was ze begin jaren zeventig actief betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsgemeente daar, waarin remonstranten, doopsgezinden en vrijzinnig hervormden betrokken waren. Tot haar emeritaat was ze predikant voor het hele samenwerkingsverband, de Federatie Gouda. In al die jaren is ze ook van grote betekenis geweest voor de oecumene binnen de stad.

Betrokken en doortastend

Annegien de Jonge was een betrokken en doortastende vrouw, trouw in haar contacten en tot het einde toe belangstellend en nieuwsgierig. Haar predikantschap werd gekenmerkt door een grote maatschappelijke betrokkenheid en door een scherp oog voor de kracht èn de zwaktes van de mens. In de inleiding van een bundel die bij haar emeritaat verscheen,

schreef de redactie: de preken van ds. De Jonge zou men kunnen typeren als goed in kaart gebrachte verkenningen van het terrein dat ligt tussen het bijbelse motto ‘God heeft mensen nodig’ en de feitelijke constatering ‘niets menselijks is ons vreemd’.

Uit haar overwegingen sprak altijd een grote theologische zorgvuldigheid en een literaire interesse en begaafdheid. Daarachter ging in de loop der jaren meer en meer een worsteling schuil met de klassieke godsbeelden. Een aantal jaar terug zei ze daarover in een interview: ‘Ik zou, als je me nu zou moeten indelen, misschien wel bij de Ietsisten ingedeeld moeten worden.’

Bijbel als inspiratiebron

Dat nam overigens niet weg dat de bijbel een blijvende inspiratiebron voor haar was. Ze voelde zich geroepen en gedragen door het bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid. Haar ervaringen uit de oorlog hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Niet voor niets is het een van de dingen die ze tot op het laatst is blijven doen: rond 4 mei op bassischolen vertellen over de verschrikkingen van de oorlog en over het belang van verzoening en vergeving.

Vanwege haar inzet voor diverse maatschappelijke projecten en haar grote betrokkenheid bij mensen in moeilijke situaties is heeft ze een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat heeft haar heel goed gedaan en tegelijk was ze daar bescheiden over.

Voor Annegien waren de vriendschappelijke contacten met haar (school)vriendinnen, haar oud-studiegenoten en haar collega’s een dragend onderdeel van haar leven. En ook de contacten met een groot aantal gemeenteleden uit haar werkend bestaan onderhield zij trouw. Door velen zal ze gemist worden om haar hartelijke belangstelling, haar

vermogen tot verbinden en haar bevlogenheid met betrekking tot een christendom dat gericht is op een wereld van recht en vrede. Op 17 januari is Annegien de Jonge in haar geboorteplaats Hoogeveen begraven.

Kim Magnée – de Berg

Zie ook

God ervaren
12 augustus 2021

God ervaren

Luisteren predikanten naar God, vroeg de redactie zich af? Dat zou je mogen verwachten. En hoe en waar horen ze de Eeuwige dan? Acht remonstrantse predikanten en een student aan het Seminarie geven ons een inkijkje in hun geloofsleven… Lees verder

Lieve opa
2 april 2020

Lieve opa

Eginhard Meijering schreef Brieven aan mijn kleinkinderen. André Meiresonne vroeg zich af: Welke brief zouden kleinkinderen aan hun grootvader kunnen schrijven?.. Lees verder