Paneldiscussie ‘Vrijzinnig gelovigen hebben geen helden nodig!’
Kies een AdRem nummer

Het verschil tussen mens en daad

Gedurende bijna 24 jaar ben ik actief binnen de geestelijke verzorging in detentiecentrum De Schie in Rotterdam – de oranje overbuurvrouw van de oude Van Nelle – fabriek. Het is een omgeving die ik als inspirerend ervaar en waar inspiratie soms letterlijk van levensbelang is… Lees verder

Heilzame afgunst. Oecumene als plek van inspiratie

In 1948 werd, na een voorbereidingstijd van tien jaar, in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. In remonstrantse kring waren er enthousiaste voorstanders van deze stap, maar ook fervente tegenstanders… Lees verder

OMG! Inspiratie in onszelf?

De coronacrisis. Plotseling wordt een zeer groot deel van de bevolking teruggeworpen op zichzelf. Hoe dit zal uitpakken is niet te voorspellen. Het kan grote onrust, heftige emoties of depressies teweegbrengen en gevoelens van tekort en tegenstellingen versterken… Lees verder

Online

De samenleving ligt goeddeels stil. En het kerkelijk leven ook. Er zijn geen kerkdiensten, geen kringen, geen vergaderingen en geen huisbezoeken… Lees verder

Inspiratie in woord en beeld

De Geest waait waarheen hij wil  (Johannes 8 vers 3) Foto:  André Meiresonne, Sommelsdijk,  Pinksteren 2019  .. Lees verder

Ongeïnspireerd? Ga naar school!

Zondag 15 maart sprak minister Slob het verlossende woord en gingen de scholen dicht voor alle leerlingen in Nederland. In diezelfde week lieten scholen zien waar ze goed in zijn door effectief te handelen in deze crisissituatie: betrokkenen informeren, elkaar bijscholen en snel oplossingen bedenken en uitvoeren. Binnen enkele dagen hadden de meeste scholen hun.. Lees verder

Dit broze leven

Het beeld is me bijgebleven. Op één van de eerste dagen van de lockdown wandelde ik door een doorgaans drukke winkelstraat in mijn buurt. Geen mens op straat, grijs weer, sirenes in de verte. Een vrouw opende haar buitendeur, bleek was ze, met bange ogen keek ze de straat door, en sloot schielijk haar deur.. Lees verder

Redactioneel: Plekken van inspiratie

Plekken van spiritualiteit. Dat is het thema van dit nummer. Waar vinden Remonstranten die? Het antwoord is heel verscheiden. Binnen de redactie klonk de vraag: is dit nu waar we voor staan?.. Lees verder

Vrolijk leven in de vrijheid van van God

De Oud-Katholieke Kerk heeft een nieuwe aartsbisschop van Utrecht gekozen. Bernd Wallet werd aangewezen door een afvaardiging van priesters en synodeleden van het bisdom… Lees verder

Mei 2020

Plekken van inspiratie  .. Lees verder

Wat ons gegeven wordt

Johan Goud schrijft dit jaar in AdRem een serie van negen – laagdrempelige – artikelen over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. Vandaag zijn tweede bijdrage… Lees verder

Paneldiscussie ‘Helpt stil zijn je in je geloof’?

Onze panelleden zijn voor het eerst serieus in de ‘pen’ geklommen voor een discussie over de vraag: ‘Helpt stil zijn je in je geloof?’.. Lees verder

Het gezicht van Jethro Zevenbergen

‘In mijn leven zijn dingen soms een ‘tikje doorgeslagen’’, geeft Jethro Zevenbergen (1970) zelf aan. Ja, misschien kun je een flat waarin alle wanden van de huiskamer en de gang vol staan met boeken en CD’s wel als zodanig beschouwen… Lees verder

De vergetelheid

Aan het begin van het jaar heb ik altijd een moeilijk moment. Tot maart verzamelen we voor het jaarverslag, de zogenaamde Handelingen-1, de aantallen leden en vrienden van alle gemeenten… Lees verder

Proza van de CoZa

De taakgroep Personeel & Gemeenten (P&G) staat met beide benen in het werk in de kerk. Het is een taakgroep die onder de CoZa functioneert. Een centraal punt, waar plaatselijke en landelijke ontwikkelingen bij elkaar komen… Lees verder

Tussen twee regenbuien door

Wat doet een dominee nu eigenlijk de hele dag? In deze rubriek krijgt u daar een beeld van. Vandaag beschrijft geestelijk verzorger Pieter Hartevelt een werkdag in het verpleeghuis waar hij werkt… Lees verder

Zoveel vormen van stilte

Mirjam van der Hout uit gemeente Leeuwarden organiseerde enkele avonden over stilte. Zij beschrijft de inhoud van de boeken die daar aan de orde zijn gekomen. Inspiratiebron bij het zoeken naar stilte… Lees verder

Verhalen van overal

Naast de ‘vernieuwingsplekken’ die door de landelijke organisatie worden betaald en begeleid, is er in andere gemeentes ook sprake van projecten en activiteiten die je ‘vernieuwend’ kunt noemen. In een serie gesprekken komen ze langs. Vandaag Arnhem… Lees verder

Ervaringen van een organist 

Musicus Jos van der Kooy is de nieuwe organist in gemeente Rotterdam. Hij schrijft over stilte in de muziek en over zijn eerste ervaringen in Rotterdam… Lees verder

Stilte en Strijd

Steeds wanneer ik ergens voorga waar het ‘oude’ remonstrantse antwoordlied wordt gezongen, valt me op hoe mooi en raak die vier regels zijn. Over elk van de vier zou je een beschouwing op zich kunnen houden… Lees verder

Twee geloven op één kussen

Speelt geloof een belangrijke rol in een relatie? We vragen het twee mensen met een verschillende religieuze achtergrond… Lees verder

Nieuwe vriend Dora Majoros

Altijd boeiend om te horen waarom nieuwe vrienden zich bij ons willen aansluiten. Vandaag het verhaal van Dora Majoros uit Brussel… Lees verder

Adempauze. Even pas op de plaats in de hectiek van het bestaan

‘Adempauze’ beleeft in Naarden-Bussum het zesde seizoen. Vanuit de gedachte dat veertigers en vijftigers niet of nauwelijks toekomen aan kerkbezoek op zondagmorgen, bedacht ik dat er een ander moment in de week moest komen waarop er wél tijd en ruimte is voor bezinning, stilte en muziek… Lees verder

Stille weken

‘Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten’, zo begint een gedicht van Henriëtte Roland Holst. Het ‘dadenrijke wachten’ noemt zij het een paar regels verder… Lees verder

Contact met het Onnoembare

Het Coronavirus heeft ons sociale en maatschappelijke leven tot een minimum beperkt. Heel onwerkelijk, nauwelijks auto’s, nauwelijks mensen op straat, de lucht hartstikke blauw door de afwezigheid van vliegverkeer… Lees verder

Over Stille Zaterdag

Het is niet gemakkelijk over Stille Zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen, te schrijven. Wat valt er over deze dag te vertellen? We vroegen het Marius van Leeuwen, emeritus-hoogleraar aan het Remonstrants Seminarie. De stilte van het graf De evangeliën zeggen er niet meer over dan dat het een sabbat was. Net voor.. Lees verder

De hand die mij vormt. In gesprek met Petra Galama

De stilte? De een geniet ervan en ervaart het goddelijke erin. De ander raakt erdoor geïrriteerd door en vraagt zich af wat ze moet doen in de stilte…? Ramen tellen in de kerk? Schaapjes tellen? Twee redacteuren met tegengestelde ervaringen met stilte gaan op pad om Remonstrants predikant Petra Galama te interviewen… Lees verder

Waar heb jij je geloof vandaan?

Vanaf het volgende nummer van AdRem treft u in ons blad regelmatig een discussie aan over geloof en religie aan de hand van een stelling. We doen dat met een vast panel van deelnemers. In dit nummer presenteren de deelneemers aan dat discussiepanel zich. In het kort beschrijven zij waar ze hun geloof vandaan hebben… Lees verder

Lieve opa

Eginhard Meijering schreef Brieven aan mijn kleinkinderen. André Meiresonne vroeg zich af: Welke brief zouden kleinkinderen aan hun grootvader kunnen schrijven?.. Lees verder

Eginhard Meijering: verdediger van het geloof

Emeritus-predikant Eginhard Meijering publiceerde onlangs het boek ‘Brieven aan mijn kleinkinderen. Geef het christelijk geloof een kans.’ Daarin beschrijft hij wat hij van het christelijk geloof wil doorgeven. Tjaard Barnard bespreekt het boek en het gedachtengoed van Meijering. Knuffelremonstrant voor orthodoxen Recentelijk is Eginhard Meijering 80 jaar geworden. Hij is een van de zeer markante.. Lees verder